Veselina Sallabasheva

St. Kliment Ohridski University of Sofia, GGF, 15, Tsar Osvoboditel blvd, 1000 Sofia, Bulgaria
|
St. Kliment Ohridski University of Sofia, GGF, 15, Tsar Osvoboditel blvd, 1000 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria
|
St. Kliment Ohridski University orSo/ia, GGF, 15, Tsar Osvoboditel blvd, 1000 Sofia, Bulgaria

Volume 32 1 March 2002